مشخصات دندان های دائمی

مشخصات دندان های دائمی

تعداد دندان های دائمی چند تا است و چه زمانی رویش می یابند ؟ هر انسان در حفره ی دهان دارای 32 دندان دائمی است ( 16 دندان در هر فک ) : 4 دندان پیش (8-6 سالگی ) ، 2 دندان نیش (11-9 سالگی ) ، 2 دندان آسیای کوچک (12-10 سالگی ) ، آسیای اول دائمی ( 6 سالگی ) ، آسیای دوم دائمی (12 سالگی ) و سومین دندان آسیا یا دندان عقل ( 22-18 سالگی ) رویش می یابد .