مشخصات دندان شیری

مشخصات دندان شیری

1. اولین زمان مراجعه کودک به دندانپزشکی چه موقعی است ؟ انجمن دندانپزشکی کودکان آمریکا توصیه میکند کودک باید پس از رویش اولین دندان شیری ( حدود شش ماهگی ) و تا قبل از یک سالگی توسط دندان پزشک معاینه شود 2. تعداد دندان های شیری چند تاست ؟ چه زمانی رویش می یابد و کی وقت افتادن آنها فرا می رسد ؟ هر کودک در هرفک دارای10 دندان شیری است بنابراین مجموعا هر کودک 20 دندان شیری دارد که اولین آنها ( دندان های پیشین فک پایین ) از حدود 4 تا 6 ماهگی رویش می یابد و تا حدود 2 تا 3 سالگی تمام دندان های شیری شامل : 4 دندان پیشین 2 دندان نیش 4 دندان آسیا ب در حفره ی دهان رویش یافته اند به طور تقریبی 8 دندان پیشین دندان شیری فک بالا و پایین تا حدود 6 تا 7 سالگی و 12 دندان دیگر ( مخصوصا دندان های آسیا ی شیری ) تا حدود 10تا11سالگی در حفره ی دهان می مانند .