فلوروزیس

فلوروزیس

اگر فلوراید در طی سا ل ها یی که جوانه دندان در حا ل تشکیل است به مقدار بیش از وارد بدن شود به طور مثا ل اگر مقدار زیادی فلوراید از طریق آ ب آشامیدنی وارد بدن شود ( معمولا در جنوب کشور مقدار فلوراید آب با لا تر از حد مجا ز است ) ، یا کودک به دفعا ت مقدار زیا دی خمیر دندان حاوی فلورا ید را قورت بدهد میتوا ند نقا یصی در سا ختار دندان ایجا د کند که به آن فلوروزیس میگویند . نمای فلوروزیس میتوا ند از تغییر رنگ سفید گچی ، زرد ، قهوه ای تا حفرات خشن ونا صا ف متفا و ت باشد . درما ن فلوروزیس بسته به شدت آ ن به صورت درمان های ساده تا پیشرفته دندا نپز شکی ترمیمی و زیبایی است .