علت پوسیدگی دندان

علت پوسیدگی دندان

پوسید گی د ندا ن یک بیماری عفو نی مسر ی در حفره دها ن ا ست که تو سط میکرو ب ها ی مو لد پوسید گی ( به طور عمده استر پتو کو ک مو تا نس و لا کتو با سیل ) بوجود می آید . این میکروب ها به سرعت از د ندا نی به د ندا ن دیگر و از د ها نی به د ها ن دیگر سرا یت میکنند . در وا قع پو سید گی د ر ا ثر حضو ر همز ما ن چها ر عا مل : میکروب پوسید گی زا ، میز با ن مستعد ، تغذ یه ی نا منا سب و زمان بوجود می آید . میزبا ن مستعد به معنای به ارث بردن سا ختا ر دندانی ضعیف یا شیا رهای عمیق دندانی است . عواملی ما نند ترکیب و سرعت بزاق نیز در استعد ا د انسا ن به پوسید گی دخیل اند . دراین میان تغذیه ( مصرف مواد قندی ) یک از مهمترین عوامل بوجود آورنده پوسید گی است . نوع قند مصرفی ( سا کا روز بیشترین تا ثیر را در ایجا د پوسید گی دندان دارد ، زیرا به سرعت توسط استر پتو کو ک مو تا نس تخمیر میشود ) ، مقدار قند مصرفی و تعداد مصرف دفعات قند بسیار مهم است . میکروب های مو لد پوسید گی در اثر عدم رعا یت بهدا شت و زمان دادن به میکروب های مخرب به سرعت روی سطوح دندانی رشد میکنند و با تخمیر مواد قندی اسید تولید می کنند . این اسید مینای دندا ن را تخریب می کند و سوراخ های پوسید گی در مینا و سپس عاج بوجود می آید .