عادات دهانی

عادات دهانی

براکسیسم ( دندان قروچه ) سا ئیدن یا فشردن غیر طبیعی دندان ها به یکدیگر دندان قروچه گفته میشود . کودکان می توانند آ گا ها نه یا نا خود آ گاه در طول یک زمان نامشخص دندان قروچه کنند . این عادت معمولا در شب رخ می دهد و اگر طولانی مدت ادامه یابد میتواند با عث سا یش دندان های شیری و دائمی شود . اگر دندان قروچه تا دوره بزرگسالی ادامه یابد می تواند با عث بیماری های لثه یا استخوان نگهدارنده دندان و / یا اختلا لا ت مفصل گیجگاهی- فکی شود . برای درما ن دندان قروچه با ید به علت بوجود آمد ن آن توجه کرد . گاهی ضربه زدن دندان ها به یکدیگر موقع بسته شدن فک ، مخصوصا موقع هیجا نا ت عصبی میتواند با عث دندان قروچه شود . پس تنظیم رابطه دندان ها با هم توسط دندان پزشک اولین راه حل است . گاهی نیز یک با یت گارد که تمامی سطوح جونده دندان ها را می پوشاند می تواند در طول شب استفاده شود . در کود کا نی که هیچ اختلال روحی روانی خاصی ندارند ، فقط کمی بی قرار و عصبی هستند استفا ده از هیدروکسی زین یک ساعت قبل از خواب باعث ترک دندان قروچه شده است . به هر حال درمان دندان قروچه یک شبه امکا ن پذ یر نیست و معمولاً چند ماه زما ن می برد . مکیدن انگشت یا شست دست نظریات و توصیه های متعدد ی در مورد علت مکیدن انگشت یا شست درکودکان ارائه شده است . بسیاری از کود کا ن در طول دو سال اول عمرشان این عا دت را دارند و تا قبل از ورود به مدرسه آن را ترک میکنند . اگر این عا دت کم کم کنار گذاشته شود ، مشکلات فکی بروز نخواهد کرد .اما چنا نچه مکیدن طولانی مدت ادامه یابد . میتوا ند باعث تغییراتی در قوس فکی شود . در این حالت معمولا از وسایل خاصی به نام (habit breaker) استفاده میکنیم تا سبب ترک عا دا ت دهانی و اصلاح فرم قوس دندانی شود . این وسیله هرگز نباید برای تنبیه کودک استفا ده شود