ترمیم

ترمیم دندان های شیری با آما لگا م یا روکش مخصوص دندان شیری برای سا ل ها به طور موفقی استفاده شده است . در سا لهای اخیرمواد ترمیمی همرنگ مثل کامپوزیت ها و گلس آینومرها نیز جا یگاه و یژه ای در ترمیم دندان های کودکان و نوجوانان یا فته اند . روکش مخصوص دندان شیری معمولا نسبت به ترمیم های بزرگ آما لگا م طول عمر بیشتری دارند و در سایز های مختلف از پیش ساخته شده اند . بنا براین اگر دندانپزشک کودکان صلاح بداند ازروکش استفاده کند به آسانی در یک جلسه امکان پذیر است.