آرام بخشی و بیهوشی عمومی

درمان کودکان باگروه سنی پایین ، مضطرب ، کم توان ذهنی و جسمی یکی از مهمترین چا لش ها برای والدین و متخصص دندانپزشکی کودکان است . عدم همکاری کودک ضمن ملا قات دندانپزشکی علاوه بر جای گذاشتن یک خاطره نا خوشا یند برای کودک ، کیفیت و استاندارد درمان دندانپزشکی را کاهش می دهد . در شرایطی که کودک به دلیل سن کم یا اضطراب شدید در مطب دندانپزشکی عدم همکاری مطلق را نشان می دهد انجام درمان حتی میتواند سلامتی کودک را به مخا طره بیندازد . مثلا ممکن است ابزار کوچک دندانپزشکی داخل حلق شود ، وسایل موتوری ( توربین دندانپزشکی ) بافت نرم را پاره کرده و آسیب شدید وارد نماید و … در گذشته برخی دندا نپزشکان با وسایل مخصوصی کودکان را ثابت نگه می داشتند یا به کمک والدین و پرسنل مطب حرکا ت کودک را مهار می کردند تا بلکه بتوانند درمان محدودی را انجام دهند . امروزه با بهره گرفتن از دانش آرامبخشی یا بیهوشی عمومی با نظارت دقیق متخصص بیهوشی ، کودک از وحشت مواجه شدن با ملا قا ت های مکرر دندانپزشکی مصون شده است . در این روش تقریبا تمامی درمان های مورد نیاز در یک جلسه به صورت بستری سرپایی ( Day care ) انجام داده می شود درحا لیکه کودک بعدا وقایع هنگام کار را به خاطر نمی آورد . بعد از اتمام درمان ، زما نیکه علائم حیاتی کودک کنترل شد می توان او را در همان روز ترخیص کرد . به طور کلی اهداف آرام بخشی یا بیهوشی عمومی عبارتند از : 1. تامین راحت ترین ، موثرترین و پرکیفیت ترین خدمات دندانپزشکی برای کودک 2. کنترل رفتار کودک 3. بوجود آوردن دید روحی روانی مثبت در کودک نسبت به دندانپزشکی در آینده